ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตของ อปท. ฯ  
-:-  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินของอปท. ผ่านระบบ KTB corporate online  
-:-  ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่8/2563  
-:-  จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ อปท. ฯ 
-:-  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมเรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11  
-:-  บัญชีนวัตกรรมไทย 
-:-  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 
-:-  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2563  
-:-  ด่วนที่สุด การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการงบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2564 
-:-  ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง