ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ด่วนที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการดินทางการจราจร  
-:-  ด่ววนที่สุด ขอส่งรายชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ของระบบสารสนเทสเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ ฯ 
-:-  ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่3) 2563 
-:-  การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 
-:-  ประกาศ ก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่2)  
-:-  ประกาศ ก.อบต จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่2) 2563  
-:-  แจ้งขอเลื่อนการการทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ ฯ 
-:-  ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่างเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ 
-:-  เร่งรัดดำเนินการและรายงานตามแบบรายงาน ฯ 
-:-  ด่วนที่สุดแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง