ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารท้องถิ่น ปีงบ64  
-:-  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 
-:-  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  
-:-  ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด 
-:-  ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ  
-:-  อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 
-:-  กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563 (เป็นกรณีพิเศษ)  
-:-  ด่วนที่สุด การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำฯ 
-:-  การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:-  ด่วนที่สุด การประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง