ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) 
-:-  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด (เพิ่มเติม) 
-:-  ร่างอนุบัญญัติออกตามความใน พรบ หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ฯ 
-:-  ด่วนที่สุด โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ก่อนแต่งตั้งเป้นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ฯ 
-:-  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2565 
-:-  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. (บฉถ.) รุ่นที่ 2 
-:-  ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
-:-  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) 
-:-  ด่วนที่สุด แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:-  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ 2565 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง