ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ด่วนที่สุด การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:-  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง สหประชาชาติฯ  
-:-  ด่วนที่สุด ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 
-:-  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
-:-  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
-:-  ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่นดำเนินการกำกับติดตามสถานศึกษาให้บันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
-:-  ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 
-:-  ด่วนที่สุด ประกาศนายกรัฐมนตรี 
-:-  ด่วนมาก ขอความร่วมมือสำรวจอาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม ฯ  
-:-  การเผยแพร่เอกสารเรื่อง แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนฯ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง