ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ขอรับบำนาญปกติ 
-:-  ด่วนที่สุด แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 
-:-  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
-:-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563  
-:-  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ  
-:-  ความอิสระของสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรตาม พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
-:-  ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ฯ  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563  
-:-  การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ฯ  
-:-  มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019COVID-19 ระลอกใหม่  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง