ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-:-  ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:-  ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:-  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
-:-  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
-:-  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนานุบาลมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต 
-:-  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
-:-  ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง 
-:-  อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 
-:-  อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง