ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
-:-  ด่วนที่สุด แจ้งให้ อปท.รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดฯเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว  
-:-  ด่วนที่สุด แจ้งโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนฯ 
-:-  ด่วนที่สุด แจ้งดำเนินการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมทางจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯ  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสอบสัมภาษณ์) พนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ปี 2563ฯ 
-:-  อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 
-:-  อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 
-:-  ด่วนที่สุด การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าว ฯ 
-:-  ด่วนที่สุด การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:-  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.สบแม่ข่า 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง