ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
-:-  ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งฯ 
-:-  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาของเอกชนผู้จำหน่ายเตาเผาขยะซึ่งอ้างว่าเตาเผาขยะได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ  
-:-  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ฯ  
-:-  โปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  
-:-  บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 
-:-  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของ สนง. ที่ดิน ให้แก่ อปท. ฯ 
-:-  ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
-:-  แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) 
-:-  ด่วนที่สุด การจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง