ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 2565 
-:-  ด่วนที่สุด รายงานการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
-:-  มอบหมายเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือผ่าน e-mail และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO 
-:-  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่45)  
-:-  การขับคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564-2570) 
-:-  ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานความปกติใหม่ 
-:-  ด่วนที่สุด การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ 
-:-  การบันทึกข้อมูลเเละรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
-:-  เเนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ (คณะพิเศษ)  
-:-  ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 65 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลเเละขยะมูลฝอย 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง