ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
-:-  ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ฯ  
-:-  ด่วนที่สุด คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ปี 2564 
-:-  โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน 
-:-  ด่วนที่สุด ขอข้อมูลเเผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ 
-:-  ด่วนที่สุด การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.. 2548ฯ 
-:-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ  
-:-  ด่วนที่สุด มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-:-  ด่วนที่สุด ข้อสั่งการและขอเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 
-:-  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง