ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กรและกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน 
-:-  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
-:-  การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
-:-  กำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 
-:-  ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
-:-  แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา 
-:-  จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ อปท. 
-:-  ข้อบังคับชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย  
-:-  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ฯ 
-:-  ด่วนที่สุด แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง