ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


-:-  ด่วนที่สุด การฉีดวันซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี 
-:-  ด่วนที่สุด แจ้งผลการประเมินงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ รอบเดือนตุลาคม 2562 
-:-  แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. 
-:-  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม 
-:-  ด่วนที่สุด การอนุมัติโอนเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 
-:-  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 
-:-  ด่วนที่สุด ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 
-:-  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 
-:-  รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2564 
-:-  ขอเร่งรัดหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง