ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา


        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหางดง 12 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 
2. เทศบาลตำบลหางดง    
3. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
4. เทศบาลตำบลหนองควาย
5. เทศบาลตำบลบ้านปง 
6. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  
7. เทศบาลตำบลสันผักหวาน 
8. เทศบาลตำบลบ้านแหวน
9. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
10. เทศบาลตำบลหารแก้ว   
11. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า    
       
              ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหางดงเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

2. เพื่อให้ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 วรรคสาม และประกอบกับ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
       
          ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดทำเว็บไซค์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง  เพื่อให้การติดต่อ สื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะดวก รวดเร็ว และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างมีโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย