ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1กำหนดสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.31 ต.ค. 2560
2หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.11 ต.ค. 2560

1