ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเขียงใหม่ 27 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35762023-09-27
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 27 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35772023-09-27
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดฯ 27 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35782023-09-27
ด่วนที่สุด ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ฯ 27 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35792023-09-27
ด่วนที่สุด การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย 27 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35802023-09-27
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 26 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6092023-09-26
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6102023-09-26
แจ้งการโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา 26 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/36112023-09-26
จัดส่งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 26 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6122023-09-26
ด่วนที่สุด ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน (Geo-social Map) 25 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35552023-09-25
ด่วนที่สุด โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา” 25 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35562023-09-25
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น 25 ก.ย. 2566ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/35572023-09-25
ด่วนมาก การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 25 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35582023-09-25
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานต้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 25 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35592023-09-25
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 25 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35662023-09-25
กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๓ ฉบับ 25 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35642023-09-25
การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 25 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35652023-09-25
การจัดส่งรายชื่อบุคลากรสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 22 ก.ย. 2566ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6072023-09-22
จัดส่งคู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 22 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6062023-09-22
ด่วนที่สุด การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 22 ก.ย. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6082023-09-22
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1