ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของอปท. 31 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3702023-01-31
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ครั้งที่ 1/2566 31 ม.ค. 2566ทต.สันผักหวานชม 0023.29/3712023-01-31
ด่วนที่สุด โครงการตรวจนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 30 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/972023-01-30
ขอหารือการส่งใช้เงินคืน กรณีการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน 30 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/982023-01-30
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ม.ค. 2566ทต.บ้านปงชม 0023.29/992023-01-30
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566) 30 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/1002023-01-30
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ “ห้องปลอดฝุ่น” จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 30 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/1012023-01-30
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน 30 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/1022023-01-30
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น "ปลูกผักรักษ์โลก" 30 ม.ค. 2566ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/1032023-01-30
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26 - 28 30 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/1042023-01-30
ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน 30 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/1052023-01-30
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (กรณีตกค้าง ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563) 27 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3292023-01-27
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 27 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3302023-01-27
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง 27 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3312023-01-27
ด่วนที่สุด การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3322023-01-27
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3332023-01-27
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 27 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3342023-01-27
การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650107-65) 27 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3352023-01-27
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 26 ม.ค. 2566อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/852023-01-26
การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่ 26 ม.ค. 2566ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/932023-01-26
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1