ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2566เงินอุดหนุนสำหรับสนับการก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน )  [ 02 ธันวาคม 2565 ]
หน่วยงาน ทต.น้ำแพร่พัฒนา
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4780
หนังสือลงวันที่ 2022-12-02
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ