ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน


นายสมเกียรติ เวคีวิทยา
ปลัดเทศบาลตำบลหางดง


นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย


สิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา


นายชุมพร ใจเมตตา
ปลัดเทศบาลตำบลหารแก้ว


นางสาวนิศาชล ทองขาว
ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน


นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง


นางทัศพร ขอดแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว


นางกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปง


น.ส.สิริรัศมิ์ถา เมืองไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง


นายชัยวุฒิ อยู่วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า