ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่นางทัศพร ขอดแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว


นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลหางดง


นางสาวนิศาชล ทองขาว
ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน


นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย


นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง


นางกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน


นายชุมพร ใจเมตตา
ปลัดเทศบาลตำบลหารแก้ว


สิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา


น.ส.สิริรัศมิ์ถา เมืองไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง


นายชัยวุฒิ อยู่วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าปลัดเทศบาลตำบลบ้านปง