ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญ โนภีระ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
เทศบาลตำบลหางดง

นายอุดม ดวงดี
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
นายณรงค์ ธิลา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

นายจิรายุทธ วงค์แสนใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
นายเจริญ คำยามา
นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน
นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายวาริน เขื่อนแก้ว
นายกเทศมนตรีหนองตองพัฒนา

นายจักราวุธ กันมะโณ
นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
นายเดช กันทะวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า