ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
เทศบาลตำบลหางดง

นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
นายอุดม ดวงดี
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
นายเจริญ โนภีระ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว
นายณรงค์ ธิลา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

นายเจริญ คำยามา
นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
นายจิรายุทธ วงค์แสนใจ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง
นายวาริน เขื่อนแก้ว
นายกเทศมนตรีหนองตองพัฒนา

นายจักราวุธ กันมะโณ
นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
นายเดช กันทะวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า