ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่นางทัศพร ขอดแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว


นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลหางดง


นางสาวนิศาชล ทองขาว
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง


นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย


นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปง


นางกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


จ่าเอกศรัณย์พงศ์ จันทร์นวล
ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน


นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน


สิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา


นายชุมพร ใจเมตตา
ปลัดเทศบาลตำบลหารแก้ว


นายชัยนาถ อุ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง


นายชัยวุฒิ อยู่วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า