ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ขอรับบำนาญปกติ 15 ม.ค. 2564ทต.หางดงชม0023.27/2532021-01-15
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 15 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/2522021-01-15
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  15 ม.ค. 2564ทต.สันผักหวานชม0023.27/2542021-01-15
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563  15 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/2552021-01-15
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ  15 ม.ค. 2564อบต.ขุนคงชม0023.27/2492021-01-15
ความอิสระของสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรตาม พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 15 ม.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม0023.27/2472021-01-15
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ฯ  14 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/202021-01-14
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563  14 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/212021-01-14
การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ฯ  14 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/222021-01-14
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019COVID-19 ระลอกใหม่  14 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/2232021-01-14
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5  13 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1502021-01-13
ด่วนที่สุด ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบฯ COVID-19 13 ม.ค. 2564ทต.หนองตองพัฒนา/ทต.สันผักหวานชม0023.27/1512021-01-13
ขอส่งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ พรบ โรงงานฯ  13 ม.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม0023.27/1832021-01-13
ร่าง พรก.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ... 13 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1822021-01-13
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฯ e-plan -eMENSCR ปี งบประมาณ 2564  13 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1812021-01-13
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไวรัสอาร์เอสวี ในช่วงการระบาด 13 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1802021-01-13
ด่วนที่สุด การช่วยเหลือผู้ที่ไดัรับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 13 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1792021-01-13
ขอรับบำเหน็จปกติ 13 ม.ค. 2564ทต.หนองตองพัฒนาชม0023.27/1762021-01-13
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ปปช มีมติชี้มูลความผิดที่ไม่ใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อราชการฯ 13 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1842021-01-13
การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 ม.ค. 2564อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1772021-01-13
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1