ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3852022-05-23
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด (เพิ่มเติม) 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3862022-05-23
ร่างอนุบัญญัติออกตามความใน พรบ หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ฯ 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3872022-05-23
ด่วนที่สุด โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ก่อนแต่งตั้งเป้นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ฯ 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/16662022-05-23
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2565 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/16702022-05-23
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. (บฉถ.) รุ่นที่ 2 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3882022-05-23
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3892022-05-23
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3902022-05-23
ด่วนที่สุด แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/16732022-05-23
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ 2565 23 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/16752022-05-23
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฯ 20 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3802022-05-20
ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง 20 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3812022-05-20
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ 20 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3822022-05-20
บัญชีนวัตกรรมไทย 20 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3832022-05-20
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  20 พ.ค. 2565อบต.ขุนคงชม 0023.29/3842022-05-20
แจ้งการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 พ.ค. 2565ทต.บ้านปงชม 0023.29/16602022-05-20
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 20 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/16612022-05-20
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา สังกัดอปท. ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 20 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่ง2022-05-20
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ 20 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/16632022-05-20
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน 20 พ.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/16642022-05-20
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1