ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด แจ้งมติการประชุมพิจารณษการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 14 พ.ค. 2564ทต.หนองตองพัฒนา/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/18862021-05-14
ขอขอบคุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM25 จ.ชม ประจำปี 2564 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18692021-05-14
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพย์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18702021-05-14
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18712021-05-14
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18722021-05-14
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18732021-05-14
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18742021-05-14
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน ถมดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18752021-05-14
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 14 พ.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/18762021-05-14
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18782021-05-14
ด่วนที่สุด เร่งรัดให้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18802021-05-14
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18822021-05-14
แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  14 พ.ค. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/18832021-05-14
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 14 พ.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/18962021-05-14
เลื่อนวันประกาศวันเวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 14 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/18972021-05-14
การประชาสัมพันธ์การส่งบทความ 13 พ.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/2952021-05-13
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ให้แก่ อปท. งวดที่ 2/2564 13 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2972021-05-13
ขอความอนุเคราะห์เรื่องจัดทำหนังสือทำเนียบ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ 13 พ.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/2982021-05-13
การใช้คำขวัญของจิตอาสาพระราชทานคือ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  13 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2992021-05-13
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 13 พ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/3002021-05-13
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1