ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการดินทางการจราจร  3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/13762020-04-03
ด่ววนที่สุด ขอส่งรายชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ของระบบสารสนเทสเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ ฯ 3 เม.ย. 2563ทต.หนองตองพัฒนาชม0023.27/13772020-04-03
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่3) 2563 3 เม.ย. 2563ทต.หางดงชม0023.27/13782020-04-03
การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/13792020-04-03
ประกาศ ก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่2)  3 เม.ย. 2563ทต.ทุกแห่งชม0023.27/13802020-04-03
ประกาศ ก.อบต จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่2) 2563  3 เม.ย. 2563อบต.ขุนคงและอบต.สบแม่ข่าชม0023.27/13812020-04-03
แจ้งขอเลื่อนการการทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ ฯ 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/762020-04-03
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่างเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/772020-04-03
เร่งรัดดำเนินการและรายงานตามแบบรายงาน ฯ 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่ง (ยกเว้นทต.หารแล้วและทต.น้ำแพร่พัฒนา)ชม0023.27/782020-04-03
ด่วนที่สุดแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/792020-04-03
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/802020-04-03
ด่วนที่สุด ขยายเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ  3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/812020-04-03
ด่วนที่สุด การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคโควิด-19 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/822020-04-03
สำรวจตำแหน่งและอัตราว่าง ของ อปท. 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/832020-04-03
แนวทางปฏิบัติการตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/842020-04-03
บัญชีนวัตกรรมไทย 3 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/852020-04-03
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของ สนง. ที่ดิน ให้แก่ อปท. ฯ  2 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/732020-04-02
ด่วนที่สุด ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2543ข้อ27 2 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/13442020-04-02
ด่วนที่สุด ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2543กรณีป้องกันและลดผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) 2 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/13452020-04-02
ด่วนที่สุดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563  2 เม.ย. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/13462020-04-02
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1