ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30372021-07-30
ด่วนที่สุด การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30382021-07-30
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  30 ก.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/30362021-07-30
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30352021-07-30
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30452021-07-30
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ 30 ก.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/30442021-07-30
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) 30 ก.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/30432021-07-30
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30422021-07-30
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ งบเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่3 30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30412021-07-30
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่4 ฯ  30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30402021-07-30
ด่วนที่สุด กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30392021-07-30
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่างฯ 30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/30462021-07-30
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4862021-07-30
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ 30 ก.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/4872021-07-30
ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4842021-07-30
การจัดเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยระดับจังหวัด ฯ 30 ก.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/4852021-07-30
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  30 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4832021-07-30
รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1ฯ 30 ก.ค. 2564ทต.น้ำแพร่พัฒนา/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/4822021-07-30
โครงการส่งเสริมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 29 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4812021-07-29
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ อปท.ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัยไร้โควิดในระบบThai Stop COVID Plus 29 ก.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4802021-07-29
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1