ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มเติม 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6382021-10-27
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามมาตรา9ฯ 27 ต.ค. 2564ทต.หางดง ทต.หนองควาย และทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6392021-10-27
ด่วนที่สุด เเนวทางการเปิดสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42912021-10-27
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42922021-10-27
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563-2565 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42932021-10-27
ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42372021-10-27
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6412021-10-27
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6422021-10-27
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการปรชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภารัฐสำหรับ อปท.ฯ 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6432021-10-27
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6442021-10-27
จัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6452021-10-27
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/256 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6462021-10-27
แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6472021-10-27
มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อทำน้าที่รับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯ 27 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6482021-10-27
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ฯ 26 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42732021-10-26
ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  26 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42722021-10-26
ด่วนที่สุด การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฯ  26 ต.ค. 2564อบต.ขุนคงและอบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/4266 2021-10-26
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23กันยายน 2564  26 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42672021-10-26
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 26 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42682021-10-26
ด่วนที่สุด ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42692021-10-26
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1