ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : จัดสรรเงินรายได้ให้แก่ อปท.  [ 25 มีนาคม 2563 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม0023.27/50
หนังสือลงวันที่ 2020-03-25
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ