ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด แนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อวรัสโคโรนา 2019  [ 26 มีนาคม 2563 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม0023.27/1236
หนังสือลงวันที่ 2020-03-26
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย        
ย้อนกลับ