ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบฯ COVID-19  [ 13 มกราคม 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หนองตองพัฒนา/ทต.สันผักหวาน
เลขที่หนังสือ ชม0023.27/151
หนังสือลงวันที่ 2021-01-13
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ