ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองคำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564  [ 28 เมษายน 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/284
หนังสือลงวันที่ 2021-04-28
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย



    
ย้อนกลับ