ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามฯ  [ 28 เมษายน 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/1655
หนังสือลงวันที่ 2021-04-28
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ