ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่  [ 28 เมษายน 2564 ]
หน่วยงาน อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่า
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/1658
หนังสือลงวันที่ 2021-04-28
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ