ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนมาก การขอทำความตกลงไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ  [ 28 เมษายน 2564 ]
หน่วยงาน ทต.บ้านปง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/1661
หนังสือลงวันที่ 2021-04-28
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ