ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)  [ 18 มิถุนายน 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หางดง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/2333
หนังสือลงวันที่ 2021-06-18
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ