ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ  [ 30 กรกฎาคม 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนา
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/487
หนังสือลงวันที่ 2021-07-30
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย        
ย้อนกลับ