ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วน่ที่สุด ขยายเวลาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ  [ 08 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/561
หนังสือลงวันที่ 2021-09-08
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย



    
ย้อนกลับ