ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ :  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีภาระค่าใช้จ่ายขั้นสูงเพื่อเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาล  [ 08 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน ทต.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/562
หนังสือลงวันที่ 2021-09-08
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ