ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯ  [ 08 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน ทต.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/3618
หนังสือลงวันที่ 2021-09-08
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ