ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : จัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/584
หนังสือลงวันที่ 2021-09-17
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ