ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564ฯ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 15 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หางดง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/3724
หนังสือลงวันที่ 2021-09-15
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ