ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินของ อปท. 2547ฯ  [ 11 ตุลาคม 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4088
หนังสือลงวันที่ 2021-10-11
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ