ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ขอความอนุเคราะห์ อปท.จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563  [ 12 ตุลาคม 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หนองตองพัฒนา
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/630
หนังสือลงวันที่ 2021-10-12
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ