ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้มรงผมของนักเรียน ฉบับที่ พ.ศ....  [ 12 ตุลาคม 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนา
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4122
หนังสือลงวันที่ 2021-10-12
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย        
ย้อนกลับ