ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 2564 (ครั้งที่ 2)  [ 12 ตุลาคม 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4124
หนังสือลงวันที่ 2021-10-12
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย        
ย้อนกลับ