ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ขอนำส่งข้อมุลการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไข  [ 01 ธันวาคม 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/715
หนังสือลงวันที่ 2021-12-01
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย        
ย้อนกลับ