ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ :  แจ้ง อปท.ส่งใบเสร็จให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น  [ 02 ธันวาคม 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนา
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4875
หนังสือลงวันที่ 2021-12-02
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ