ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : การเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ระจำปี 2565  [ 03 ธันวาคม 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4906
หนังสือลงวันที่ 2021-12-03
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ