ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42692021-10-26
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 26 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42702021-10-26
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 26 ต.ค. 2564อบต.ขุนคงและอบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/42712021-10-26
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงของเศรษกิจฐานราก ครั้งที่ 6 25 ต.ค. 2564ทต.น้ำแพร่พัฒนา ทต.สันผักหวาน ทต.หารแก้ว ทต.หนองตองพัฒนา ทต.แม่ท่าช้าง และอบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/42392021-10-25
ด่วนที่สุด การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 ต.ค. 2564อบต.ขุนคงชม 0023.29/42402021-10-25
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ฯ 25 ต.ค. 2564ทต.หางดง และทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/42412021-10-25
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะ พ.ศ. 2564 25 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42422021-10-25
แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  25 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42432021-10-25
ขอประชาสัมพันธ์ (สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ)  25 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42332021-10-25
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฯ 25 ต.ค. 2564ทต.หางดง ทต.หนองควาย และทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/42342021-10-25
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 25 ต.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/42352021-10-25
ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ 25 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42382021-10-25
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2564 21 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6342021-10-21
ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ประจำปี 2564  21 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6352021-10-21
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamentals of smart City 21 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6362021-10-21
ด่วนที่สุด แจ้งให้ อปท.ดำเนินการส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นช่างไฟฟ้าในตำบลหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างไฟ ฯ  20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6322021-10-20
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการ  20 ต.ค. 2564ทต.สันผักหวานและอบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/6372021-10-20
ด่วนที่สุด การฉีดวันซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี 20 ต.ค. 2564ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6332021-10-20
ด่วนที่สุด การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42032021-10-20
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42042021-10-20
|<<<.....67891011121314.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 10