ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 19 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/13502022-04-19
ด่วนที่สุด การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 19 เม.ย. 2565ทต.สันผักหวาน/อบต.ขุนคงชม 0023.29/13512022-04-19
กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในตำเเหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน เจ้าหน้าที่ปกครอง เเละเจ้าหน้าที่ธุรการ 18 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2922022-04-18
กำหนดจัดอบรม พยาบาล IMC ในชุมชน ฯ 18 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2932022-04-18
ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายเเละจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 "  18 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2942022-04-18
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออนไลน์ การ์ตูนดรุณคุณธรรม 18 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2952022-04-18
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ฯ  18 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2962022-04-18
ด่วนที่สุด การเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง- สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่6 18 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2972022-04-18
ขอความอนุเคราะห์ตอบ เเบบรายงานผลการดำเนินงานตามเเนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ฯ  18 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2982022-04-18
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกลำดวน เนื่องในวันผู้สูงอายุเเห่งชาติ  18 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2912022-04-18
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 2565 12 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/13042022-04-12
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565  12 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/13052022-04-12
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ2565  12 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2902022-04-12
ด่วนที่สุด แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ  12 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/13262022-04-12
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 12 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/13232022-04-12
ด่วนที่สุด เเจ้งกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ฯ  12 เม.ย. 2565ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/13242022-04-12
การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร 12 เม.ย. 2565อบต.ขุนคงชม 0023.29/13162022-04-12
การเเต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร  12 เม.ย. 2565ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/13172022-04-12
เเจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีเเละค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้เเก่ อปท ประจำเดือนมีนาคม 2565 12 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/13182022-04-12
แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2752022-04-11
|<<<.....789101112131415.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11