ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42052021-10-20
การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอปท.สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ 20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42062021-10-20
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ 20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42072021-10-20
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. 20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42082021-10-20
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42042021-10-20
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42102021-10-20
แนวทางปฏิบัติของ อปท.ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน 20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42112021-10-20
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 20 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42122021-10-20
การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง  20 ต.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/42132021-10-20
อนุญาตให้ลากิจส่วนตัว 15 ต.ค. 2564ทต.หารแก้วชม 0023.29/41682021-10-15
ด่วนที่สุด การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขอปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 15 ต.ค. 2564ทต.หางดง และทต.สันผักหวานชม 0023.29/41692021-10-15
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41702021-10-15
ด่วนที่สุด การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม 15 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41712021-10-15
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565  14 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41342021-10-14
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  14 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41352021-10-14
ด่วนที่สุด การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 14 ต.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/41362021-10-14
ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล ฯในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอสด์โลก 2564  14 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41372021-10-14
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 14 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41382021-10-14
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ งวดที่ 1 14 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41332021-10-14
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 14 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41412021-10-14
|<<<.....789101112131415.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11