ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 43)ฯ  11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2762022-04-11
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2772022-04-11
ด่วนที่สุด การรณรงค์ หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้ 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2782022-04-11
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ  11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2792022-04-11
ส่งแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมฯ 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2802022-04-11
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 เม.ย. 2565ทต.หางดงชม 0023.29/12912022-04-11
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/12922022-04-11
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/12932022-04-11
กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน  11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/12942022-04-11
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/12952022-04-11
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ พ.ศ. 2565 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2822022-04-11
แบบสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลวงโยธวาทิตของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2832022-04-11
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างเเละพนักงานจ้างของ อปท 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2842022-04-11
ด่วนที่สุด เเนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2852022-04-11
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2862022-04-11
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ ในยุค New normal 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2872022-04-11
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการน้ำบาดาล ในการให้ใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาลเเบบดิจิทัล  11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2882022-04-11
กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปเเบบท้าทาย Calorie credit challenge 11 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2892022-04-11
ด่วนที่สุด การจัดทำบัตรประชาชนจิตอาสา 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่ง2022-04-08
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2662022-04-08
|<<<.....8910111213141516.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 12