ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2564 14 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41392021-10-14
ด่วนที่สุด ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 12 ต.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/41092021-10-12
ด่วนที่สุด ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 12 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41102021-10-12
ด่วนที่สุด ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สถานศึกษาพอเพียง ฯ ปี 2563 12 ต.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/41112021-10-12
ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแห่งสายงานผู้บริหาร  12 ต.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/41122021-10-12
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2564 12 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41132021-10-12
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2564 12 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41142021-10-12
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 12 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41152021-10-12
ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 12 ต.ค. 2564ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6292021-10-12
ขอความอนุเคราะห์ อปท.จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563 12 ต.ค. 2564ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6302021-10-12
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109 12 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6312021-10-12
ด่วนที่สุด ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้มรงผมของนักเรียน ฉบับที่ พ.ศ.... 12 ต.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/41222021-10-12
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41232021-10-12
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 2564 (ครั้งที่ 2) 12 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/41242021-10-12
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  11 ต.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/40862021-10-11
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น 11 ต.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/40872021-10-11
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินของ อปท. 2547ฯ 11 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40882021-10-11
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ 11 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40892021-10-11
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ 11 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40902021-10-11
อนุมัติทำกิจการนอกเขต 8 ต.ค. 2564ทต.หนองแก๋วชม 0023.29/40732021-10-08
|<<<.....8910111213141516.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 12