ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ขอส่งแนวทางการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล และอำเภอ ปี 2565 8 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40742021-10-08
ด่วนมาก ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2563 8 ต.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6232021-10-08
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  8 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6242021-10-08
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านยุทธศาสตร์ Gastronomy 8 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6252021-10-08
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 8 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6262021-10-08
การใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 ต.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6272021-10-08
สถานศึกษาในสังกัด อปท.ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564ฯ 8 ต.ค. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/6282021-10-08
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอ อบต และนายก อบต. 7 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40562021-10-07
ด่วนที่สุด การบันทึกปรับปรุงและข้อมูลประปาในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info ระบบใหม่)  7 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40572021-10-07
ขอรับบำเหน็จปกติ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 6 ต.ค. 2564ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/40432021-10-06
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังถ้องถิ่น ปรจำปีงบประมาณ 2564  6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40442021-10-06
การดำเนินการตามพระราชกฤาฎีกากำหนดให้ผ้รับใบอนุญาตชำระค่าะรรมเนียมการต่ออายุฯ  6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40452021-10-06
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ 6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40462021-10-06
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2564  6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40472021-10-06
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2564 6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40482021-10-06
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 เพิ่มเติม 6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40492021-10-06
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว 6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6202021-10-06
ขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านยุทธศาสตร์  6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6212021-10-06
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรนูญสุขภาพระดับพื้นที่ฯ 6 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6222021-10-06
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 5 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40142021-10-05
|<<<.....91011121314151617.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13