ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน BFSI ประจำปี 2565 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2672022-04-08
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2682022-04-08
ขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2692022-04-08
ด่วนที่สุด แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2702022-04-08
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงและรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2712022-04-08
ด่วนที่สุด แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2722022-04-08
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 8 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2732022-04-08
การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ 8 เม.ย. 2565ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/2742022-04-08
ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565  7 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/12552022-04-07
การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 7 เม.ย. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/12562022-04-07
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 7 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่ง2022-04-07
แจ้งการขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565 7 เม.ย. 2565ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/12702022-04-07
แจ้งการขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565 7 เม.ย. 2565ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/12712022-04-07
แจ้งการขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565 7 เม.ย. 2565ทต.หารแก้วชม 0023.29/12722022-04-07
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 7 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/12732022-04-07
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม 7 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/12742022-04-07
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ  7 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/12752022-04-07
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2565 5 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2612022-04-05
การประชาสัมพันธ์การส่งบทความ 5 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2622022-04-05
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย 5 เม.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2632022-04-05
|<<<.....91011121314151617.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13