ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
วันผ้าไทยแห่งชาติ 6 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5152022-07-06
การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี 6 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5162022-07-06
กำหนดหน่วยงานของรัฐในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 6 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5172022-07-06
ส่งตั๋วรับจำนำเพื่อลงนามและประทับตรา 6 ก.ค. 2565ทต.หางดงชม 0023.29/22642022-07-06
ด่วนที่สุด แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ 4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5082022-07-04
การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5092022-07-04
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5102022-07-04
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5112022-07-04
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จัดเก็บให้ถูกต้องและถูกใจจะต้องทำอย่างไรในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5122022-07-04
การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 4 ก.ค. 2565ทต.หนองควายชม 0023.29/22592022-07-04
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565  4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22602022-07-04
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ 4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22612022-07-04
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22622022-07-04
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22632022-07-04
ด่วนที่สุด แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาฯ 1 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22322022-07-01
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 1 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22332022-07-01
ด่วนที่สุด ยืนยันการเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5072022-07-01
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)  30 มิ.ย. 2565ทต.หางดงชม 0023.29/22062022-06-30
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22072022-06-30
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22082022-06-30
|<<<.....101112131415161718.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 14