ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จฯ 13 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7372021-12-13
ด่วนที่สุด การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 9 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/50502021-12-09
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 9 ธ.ค. 2564ทต.บ้านปงชม 0023.29/50472021-12-09
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  9 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/50532021-12-09
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/50512021-12-09
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 8 ธ.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/50152021-12-08
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49392021-12-07
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขอรัฐ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กัยนายน 2564 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49402021-12-07
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 7 ธ.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.สันผักหวานชม 0023.29/7212021-12-07
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษกิจใหม่ 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7222021-12-07
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังของ อปท. 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7232021-12-07
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7242021-12-07
รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 7 ธ.ค. 2564ทต.น้ำแพร่พัฒนา/ทต.แม่ท่าช้าง/ทต.สันผักหวานชม 0023.29/7252021-12-07
รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 7 ธ.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/7262021-12-07
การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7272021-12-07
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7282021-12-07
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม LTAX 3000 v.4 ฯ 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7292021-12-07
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49512021-12-07
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49522021-12-07
การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจแผ่นดิน 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49532021-12-07
|<<<.....101112131415161718.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 14