ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลฯ 30 มิ.ย. 2565ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/4902022-06-30
จัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4912022-06-30
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4922022-06-30
ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4932022-06-30
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 30 มิ.ย. 2565ทต.สันผักหวาน/ทต.บ้านแหวนชม 0023.29/4942022-06-30
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาณการณ์โควิด -19 ครั้งที่ 1/2565  30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4952022-06-30
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ เดือน พฤษภาคม 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4962022-06-30
แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4972022-06-30
บัญชีนวัตกรรมไทย 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4982022-06-30
ด่วนมาก ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4992022-06-30
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลและเข้าพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการฯ 30 มิ.ย. 2565ทต.สันผักหวาน/ทต.หารแก้ว/ทต.แม่ท่าช้าง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/5002022-06-30
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22232022-06-30
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษาฯ 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5012022-06-30
การอนุญาตให้เปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ตามมาตรฐานการควบคุมเเละเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อcovid-19 ฯ 30 มิ.ย. 2565ทต.บ้านแหวน/ทต.น้ำแพร่พัฒนาชม 0023.29/5022022-06-30
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปี 2564 30 มิ.ย. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5032022-06-30
การดำเนินงานการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5042022-06-30
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อปท.ต้นแบบศูนย์การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบฯ 30 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/22282022-06-30
ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) เขตสุขภาพที่ 1 ฯ 30 มิ.ย. 2565ทต.หางดง/ทต.บ้านปง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5052022-06-30
ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดย (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 29 มิ.ย. 2565ทต.บ้านแหวนชม 0023.29/21822022-06-29
การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 29 มิ.ย. 2565ทต.หนองควาย/ทต.หารแก้วชม 0023.29/21842022-06-29
|<<<.....111213141516171819.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 15