ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49552021-12-07
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542  7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49562021-12-07
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49572021-12-07
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564)  7 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49582021-12-07
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)  3 ธ.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/49012021-12-03
แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่( ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ )  3 ธ.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/49022021-12-03
ด่วนที่สุด มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 3 ธ.ค. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/49032021-12-03
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฯ 3 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49042021-12-03
ผลการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเป็นกรรมการผุ้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 3 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49052021-12-03
การเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ระจำปี 2565  3 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49062021-12-03
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 3 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49352021-12-03
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่จัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 3 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/49362021-12-03
แจ้ง อปท.ส่งใบเสร็จให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น 2 ธ.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/48752021-12-02
ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ 2 ธ.ค. 2564ทต.น้ำแพร่พัฒนาชม 0023.29/48762021-12-02
ด่วนที่สุด การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 2 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48772021-12-02
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า วันที่ 5 ธันวาคม 2564  2 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48782021-12-02
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ฯ 2 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48792021-12-02
แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา 1 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7162021-12-01
ขอนำส่งข้อมุลการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไข 1 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7152021-12-01
ด่วนที่สุด ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 1 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7142021-12-01
|<<<.....111213141516171819.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 15