ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วน แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  3 ก.พ. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/4542020-02-03
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี2563 31 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/4222020-01-31
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ  31 ม.ค. 2563ทต.บ้านแหวน และ ทต.บ้านปงชม 0023.27/4192020-01-31
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจักกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ฯ  31 ม.ค. 2563เทศบาลตำบลหางดงชม 0023.27/4182020-01-31
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ฯ 29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/3982020-01-29
ด่วนที่สุด การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/3962020-01-29
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง 29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/3942020-01-29
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/3952020-01-29
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ 29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/3972020-01-29
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลการใช้น้ำ ฯ 29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/622020-01-29
เร่งรัดให้อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/542020-01-29
ขอเชิญสมัครนิตยสาร To Be Number One 2563 29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/532020-01-29
ขอคืนโครงการการจัดจัดงานประเพณีของอปท. 29 ม.ค. 2563ทต.หนองแก๋วชม 0023.27/552020-01-29
อัตราราคางานต่อหน่วย 29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/562020-01-29
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ  29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/572020-01-29
ขอความอนุเคาะห์ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  29 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/582020-01-29
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคคลากรทางการศึกษา ฯ 28 ม.ค. 2563ทต.หางดง และ ทต.หนองควายชม 0023.27/502020-01-28
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 28 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/492020-01-28
ด่วนที่สุด เร่งรัดให้อปท. รายงานรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28 ม.ค. 2563ทต.หางดง/ทต.แม่ท่าช้าง/ทต.บ้านแหวน/ทต.หารแก้ว/ทตหนองแก๋ว/ทต.หนองตองพัฒนา/อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.27/512020-01-28
กำหนดให้รถยนต์เป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  28 ม.ค. 2563อปท.ทุกแห่งชม 0023.27/522020-01-28
|<<<.....149150151152153154155156157.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 153