ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ 29 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/21872022-06-29
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565  29 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/21882022-06-29
การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน 29 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/21892022-06-29
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก 29 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/21902022-06-29
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 29 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/21912022-06-29
ด่วนที่สุด ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 29 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4892022-06-29
สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2565 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4702022-06-28
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4712022-06-28
ประชาสัมพันธ์งามสัมมนา MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -บทบาทและความสำคัญ 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4722022-06-28
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4732022-06-28
ด่วนที่สุด ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4742022-06-28
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 28 มิ.ย. 2565ทต.หนองตองพัฒนา/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/4752022-06-28
การดำเนินการให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุ่นแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4762022-06-28
การดำเนินการให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุ่นแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4762022-06-28
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4772022-06-28
การอนุญาตให้เปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ตามมาตรฐานการควบคุมเเละเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ covid 19 28 มิ.ย. 2565ทต.หารแก้ว/ทต.บ้านปง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/4782022-06-28
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4792022-06-28
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2565 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4802022-06-28
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร เฟส 3  28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4812022-06-28
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศาสนพิธีและมารยาทตามวิถีไทย-สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2565 28 มิ.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/4822022-06-28
|<<<.....121314151617181920.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16