ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564  1 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7172021-12-01
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม Care manager  1 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7182021-12-01
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. เขตสุขภาพที่1 ปีงบประมาณ 2565 1 ธ.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7202021-12-01
ด่วนที่สุด การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48222021-11-30
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.(แก้ไขประเด็นการย้ายภูมิลำเนาระหว่างปีงบประมาณ) 30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48232021-11-30
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48242021-11-30
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) พ.ศ. 2564 30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48262021-11-30
โครงการสัมมนาฯการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท.ฯ 30 พ.ย. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/48272021-11-30
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48282021-11-30
ด่วนที่สุด กำหนดอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48292021-11-30
ด่วนที่สุด การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดฯ 30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48422021-11-30
ด่วนที่สุด กฏกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48432021-11-30
การประเมินคุณภาพผุ้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นป.1 ปี 2564 30 พ.ย. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/48502021-11-30
ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ฯ 30 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/48512021-11-30
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7092021-11-29
จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดิน จ.ชม. ให้แก่อปท ประจำเดือน ต.ค. 2564 29 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7102021-11-29
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกเเบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทยฯ  29 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7112021-11-29
เเนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดเเละการดำเนินการทางทะเบียนรถฯ 29 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7122021-11-29
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา 29 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/7132021-11-29
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 2565 26 พ.ย. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/7042021-11-26
|<<<.....121314151617181920.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16