ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 4 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/9322020-03-04
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัด อปท. 4 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/9332020-03-04
ขยายเวลาการับสมัคร อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ฯ  4 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/9272020-03-04
ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ 4 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/9282020-03-04
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการ ฯ 4 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/9292020-03-04
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 2 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.3/8992020-03-02
การดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ฯ 2 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.3/9002020-03-02
แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 2 มี.ค. 2563นายกฯ หางดงชม0023.3/9012020-03-02
โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานของ อปท.ฯ 2 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.3/9022020-03-02
การดำเนินการขับเคลื่อน  2 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.3/8922020-03-02
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ  2 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.3/9032020-03-02
โครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารท้องถิ่นระดับสูง ฯ 2 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.3/9042020-03-02
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความใน พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 2 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.3/8942020-03-02
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ 2 มี.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/8932020-03-02
การสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อปท.และดำเนินการกรณีที่มีบ่อขยะที่มีขยะตกค้างและอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต  28 ก.พ. 2563อปท. ทุกแห่งชม 0027.27/8692020-02-28
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ก.พ. 2563อปท. ทุกแห่งชม 0027.27/8542020-02-28
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุรภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัด ฯ 28 ก.พ. 2563นายกฯ หางดงและหนองควายชม0023.27/8552020-02-28
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ  28 ก.พ. 2563อปท. ทุกแห่งชม 0027.27/8652020-02-28
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ฯ 28 ก.พ. 2563อปท. ทุกแห่งชม 0027.27/8672020-02-28
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 28 ก.พ. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/8582020-02-28
|<<<.....157158159160161162163164165.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 161