ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ... 25 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/10832022-03-25
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 25 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/10842022-03-25
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) 25 มี.ค. 2565ทต.หางดงชม 0023.29/10852022-03-25
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำศูนย์พักคอน CI ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 25 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 1518/ว 10592022-03-25
ด่วนที่สุด แจ้งผลการอนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรานฐาก 24 มี.ค. 2565ทต.น้ำแพร่พัฒนา/ทต.สันผักหวาน/ทต.หารแก้ว/ทต.หนองตองพัฒนา/ทต.แม่ท่าช้าง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/10632022-03-24
การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 1518/10222022-03-24
ด่วนที่สุด การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอปท. ปี 2565 ในหน้าที่ของนายอำเภอ 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/10452022-03-24
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2372022-03-24
การประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการใช้ลายผ้า หงส์ในโคม เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2382022-03-24
รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2392022-03-24
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก2022 ฯ 24 มี.ค. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/2402022-03-24
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา และสมาชิก ฯ 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2412022-03-24
แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ 24 มี.ค. 2565ทต.หางดงชม 0023.29/2422022-03-24
ด่วนที่สุด แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2432022-03-24
ด่วนที่สุด แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2442022-03-24
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2452022-03-24
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564  23 มี.ค. 2565ทต.หนองควายชม 0023.29/2362022-03-23
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 23 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 1518/ว 10202022-03-23
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 23 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 1518/ว 10202022-03-23
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯ 23 มี.ค. 2565ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/10522022-03-23
|<<<.....131415161718192021.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 17