ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
การจัดทำข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ 18 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1592020-05-18
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ 18 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/19292020-05-18
ด่วนที่สุด ผลการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายและพื้นที่จำหน่ายของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนม 18 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/19312020-05-18
การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  18 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/19322020-05-18
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2563 18 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/19332020-05-18
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม 18 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/19342020-05-18
ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (DLTV) 18 พ.ค. 2563ทต.บ้านแหวนชม0023.27/19352020-05-18
ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (DLTV) 18 พ.ค. 2563ทต.บ้านปงชม0023.27/19362020-05-18
การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  18 พ.ค. 2563ทต.หางดงชม0023.27/19372020-05-18
ด่วนที่สุด ปรับเปลี่ยนข้อมูลของแบบสอบถาม 15 พ.ค. 2563ทต.หางดงและทต.หนองควายชม0023.27/1562020-05-15
แจ้งให้ อปท.มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์สมัครเป็นผู้ดูและระบบ (Admin) 15 พ.ค. 2563ทต.หางดงและทต.หนองควายชม0023.27/1572020-05-15
ประชาสัมพันธ์ทุนความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ  15 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1582020-05-15
แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปฯ  15 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/19082020-05-15
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 15 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/19092020-05-15
ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอานามัยสำหรับผู้ประกอบการ 14 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1542020-05-14
ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอานามัยสำหรับผู้ประกอบการ 14 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/1542020-05-14
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14 พ.ค. 2563ทต.หางดงและทต.หนองควายชม0023.27/1552020-05-14
ด่วนที่สุด การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.สังกัด อปท.ในช่วงการปิด ศพด.จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19 )  14 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/18942020-05-14
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน  14 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/18952020-05-14
ด่วนที่สุด ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 14 พ.ค. 2563อปท. ทุกแห่งชม0023.27/18962020-05-14
|<<<.....173174175176177178179180181.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 177