ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ฯ 23 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/10532022-03-23
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาฯ 23 มี.ค. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/10542022-03-23
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ฯ 23 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/10552022-03-23
อนุญาตให้ลากิจส่วนตัว 23 มี.ค. 2565ทต.บ้านแหวนชม 0023.29/10512022-03-23
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 23 มี.ค. 2565อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/10562022-03-23
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 23 มี.ค. 2565อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/10572022-03-23
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยว แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2132022-03-22
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 7มีนาคม2565 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2142022-03-22
แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา  22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2152022-03-22
จัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2162022-03-22
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2172022-03-22
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2182022-03-22
ด่วนที่สุด ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2192022-03-22
แจ้งซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.2565 แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ฯ 22 มี.ค. 2565ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/2202022-03-22
แจ้งตัวชี้วัดในด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ หน่วยที่ 4 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด LPA 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2212022-03-22
จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2222022-03-22
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อบจ.ชม 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2232022-03-22
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2242022-03-22
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อรองรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการพัฒนาบุคลากร)สำหรับ อปท. 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2252022-03-22
การประชาสัมพันธ์การส่งบทความ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2262022-03-22
|<<<.....141516171819202122.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 18