ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ 22 มี.ค. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/2272022-03-22
การประกวดตราสัญญักษณ์วันเด็กแห่งชาติ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2282022-03-22
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2292022-03-22
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2302022-03-22
การจัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ (การบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน) 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2312022-03-22
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2322022-03-22
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2332022-03-22
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการของ อปท.ด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2342022-03-22
บัญชีนวัตกรรมไทย 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2352022-03-22
ด่วนมาก เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/10282022-03-22
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/10292022-03-22
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษาฯ 22 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/10312022-03-22
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 22 มี.ค. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/10302022-03-22
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 21 มี.ค. 2565ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/9832022-03-21
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 21 มี.ค. 2565อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/9842022-03-21
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 21 มี.ค. 2565ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/9852022-03-21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน BFSI ปี 2565 21 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2072022-03-21
ด่วนที่สุด ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีฯ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 2 รุ่นที่8ฯ 21 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2082022-03-21
ขอเชิญ อสม. ในพื้นที่สมัครเข้าอบรม IMC ในชุมชน 21 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2092022-03-21
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น (THAI DISASTER ALERT) 21 มี.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/2102022-03-21
|<<<.....151617181920212223.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 19