ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระาชทาน 2563ฯ 21 ก.ย. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/38762021-09-21
ด่วนที่สุด แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  21 ก.ย. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/38782021-09-21
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งวดที่ 2 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/38792021-09-21
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/38802021-09-21
ด่วนที่สุด กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 21 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38822021-09-21
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/38812021-09-21
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ 17 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38092021-09-17
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ 17 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38102021-09-17
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ 17 ก.ย. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/38112021-09-17
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯ 17 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38122021-09-17
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ฯ 17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5822021-09-17
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี 17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5832021-09-17
จัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5842021-09-17
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ  17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5852021-09-17
แจ้งอปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบข้อมูลในระบบCATAS System 17 ก.ย. 2564ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5862021-09-17
การให้ความรู้และวิธีใช้การใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ  17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5872021-09-17
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5882021-09-17
อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 17 ก.ย. 2564ทต.สันผักหวานชม 0023.29/38312021-09-17
อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 17 ก.ย. 2564ทต.สันผักหวานชม 0023.29/38312021-09-17
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/38322021-09-17
|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2