ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 17 ก.ย. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/38332021-09-17
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม 17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/38342021-09-17
ด่วน ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท 16 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38002021-09-16
อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 15 ก.ย. 2564ทต.แม่ท่าช้างชม 0023.29/37282021-09-15
อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 15 ก.ย. 2564อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/37292021-09-15
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ (แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน) และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ 15 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/23762021-09-15
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  15 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/37222021-09-15
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม 15 ก.ย. 2564ทต.น้ำแพร่พัฒนา/ทต.แม่ท่าช้าง/ทต.หนองแก๋ว/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนา/ทต.หางดง/ทต.หารแก้ว/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/37232021-09-15
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564ฯ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม 15 ก.ย. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/37242021-09-15
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน 2564 15 ก.ย. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5742021-09-15
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2564 15 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5752021-09-15
ดวนที่สุด แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/26042021-09-15
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5772021-09-15
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5732021-09-15
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศพด.ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นข้อมูลเสนอขอรับการจัดสรรวัคซีน 15 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5782021-09-15
ด่วนที่สุด ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ฯ 15 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5792021-09-15
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน 15 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5802021-09-15
แนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกล ช่วยเหลือวัยรุ่น ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 14 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5682021-09-14
การประชุมสัมมนา เรื่อง ภาครัฐระบบเปิดเเละการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (ชม00223.1/ว984) 14 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5692021-09-14
ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 14 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5702021-09-14
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3