ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ฯ  14 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5712021-09-14
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ฯ  14 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5712021-09-14
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรูปแบบออนไลน์ฯ  14 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5722021-09-14
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  14 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/37252021-09-14
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 13 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/36532021-09-13
อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 10 ก.ย. 2564ทต.หารแก้วชม 0023.29/36442021-09-10
อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ปี 2564 10 ก.ย. 2564ทต.บ้านปงชม 0023.29/36452021-09-10
อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 10 ก.ย. 2564อบต.ขุนคงชม 0023.29/36542021-09-10
แนวทางการยุบเทศบาลตำบลและการรวมเทศบาลตำบลเพื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  10 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/36502021-09-10
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี 10 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/36552021-09-10
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ฯ 10 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/36562021-09-10
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.ย. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/36572021-09-10
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 10 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่ง (ยกเว้น ทต.บ้านแหวน ทต.บ้านปง ทต.สันผักหวาน และ อบต.ขุนคง)ชม 0023.29/36592021-09-10
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 10 ก.ย. 2564อบต.ขุนคงชม 0023.29/36612021-09-10
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 10 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/36622021-09-10
ด่วนที่สุด ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/36512021-09-10
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดอปท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 10 ก.ย. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/36522021-09-10
อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 9 ก.ย. 2564ทต.หนองแก๋วชม 0023.29/36252021-09-09
การยืนยันยอดฝากธนาคารและอื่นๆ 9 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5632021-09-09
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม การศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ 9 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5642021-09-09
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4