ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนในโรงงาน 9 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5652021-09-09
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 9 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5662021-09-09
การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม 9 ก.ย. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/5672021-09-09
ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site 8 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5602021-09-08
ด่วน่ที่สุด ขยายเวลาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ 8 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5612021-09-08
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีภาระค่าใช้จ่ายขั้นสูงเพื่อเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาล 8 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/5622021-09-08
ด่วนที่สุด การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาฯที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 19 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ 8 ก.ย. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/36162021-09-08
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯ 8 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/36182021-09-08
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1ตุลาคม 2564) 8 ก.ย. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/36172021-09-08
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. 8 ก.ย. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/36192021-09-08
ด่วนที่สุด รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) 8 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/36212021-09-08
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 7 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35902021-09-07
แผนพัฒนาศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564-2570  7 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/35912021-09-07
ด่วนที่สุด เเนวทางการเสนอโครงการพัมนาเเละเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเศรษฐกิจฐานราก ฯ 7 ก.ย. 2564ทต.น้ำแพร่พัฒนา/ทต.สันผักหวาน/ทต.หารแก้ว/ทต.หนองตองพัฒนา/ทต.แม่ท่าช้าง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/35922021-09-07
หนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 7 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5532021-09-07
ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างในสังกัด เพื่อตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา 7 ก.ย. 2564ทต.หนองควายชม 0023.29/5542021-09-07
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5552021-09-07
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นฯ  7 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5562021-09-07
การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2564 7 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5572021-09-07
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้สมาชิกสิ้นสุดลงหรือพ้นตำแหน่ง 7 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5582021-09-07
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5