ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 13 ก.ย. 2565ทต.หางดงชม 0023.29/32042022-09-13
อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 13 ก.ย. 2565ทต.หนองแก๋วชม 0023.29/32032022-09-13
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์เเละวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี +เอกสารเเนบ (ชม0023.5/ว26758) 13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/32062022-09-13
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบเเละยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในเเม่น้ำสายหลักเเละเเม่น้ำสายรอง 13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/32072022-09-13
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย  13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/32082022-09-13
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา 13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/32122022-09-13
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งวดที่ 2 13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/32132022-09-13
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6822022-09-13
ขอแจ้งให้ อปท. ตรวจรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารบุคคลทางการศึกษาฯ ให้เข้าร่วมสัมมนาฯ 13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6832022-09-13
ด่วนที่สุด โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 ก.ย. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6842022-09-13
ด่วนที่สุด ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมุ่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2565 13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6852022-09-13
แนวทางปฏิบัติในการขอรับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งปลุกสร้างอื่น หรือปลูกไม้ยืนต้นฯ 13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6862022-09-13
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540  13 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6872022-09-13
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเจตนารมณ์ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย  13 ก.ย. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6882022-09-13
อนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 12 ก.ย. 2565อบต.ขุนคงชม 0023.29/31852022-09-12
สรุปผลการประชุม ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 12 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/31782022-09-12
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า : PrEP) ปีงบประมาณ 2566 12 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/31792022-09-12
โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 12 ก.ย. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/31802022-09-12
ประกาศการะทรวงการคลัง เรื่อง ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง 9 ก.ย. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6812022-09-09
อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด 9 ก.ย. 2565ทต.แม่ท่าช้างชม 0023.29/31722022-09-09
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5