ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 5 ต.ค. 2564ทต.น้ำแพร่พัฒนาชม 0023.29/40202021-10-05
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งวดที่ 2 5 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40212021-10-05
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ฯ ประจำเดือนก.ย. 2564 5 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40222021-10-05
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6172021-10-05
ขอส่งข้อมูล Infographic ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 5 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6182021-10-05
แบบตรวจสอบคุณสมบัติฯเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯ ประจำปี 2564 5 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6192021-10-05
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่( ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ ) 4 ต.ค. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/40032021-10-04
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา 4 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40042021-10-04
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/40062021-10-04
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)  4 ต.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/40022021-10-04
ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาสื่อสารฯ 4 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6112021-10-04
ประชาสัมพันธ์สารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 19 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2564 4 ต.ค. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/6122021-10-04
ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6132021-10-04
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 5 4 ต.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6142021-10-04
รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 2563  4 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6152021-10-04
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.... 4 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6162021-10-04
ด่วนที่สุด ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กรกฎาคม 2564 1 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6022021-10-01
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6032021-10-01
แจ้งกฎกระทรวงการกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดทางกฎหมาย พ.ศ.2564 1 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6042021-10-01
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูล Digital ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ต.ค. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6052021-10-01
|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6