ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6632021-11-04
ด่วนที่สุด แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6642021-11-04
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 4 พ.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/6652021-11-04
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6662021-11-04
จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดิน จ.ชม. ให้แก่ . อปท.  4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6672021-11-04
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6682021-11-04
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540 4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6692021-11-04
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564  4 พ.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/44052021-11-04
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564  4 พ.ย. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/44062021-11-04
กำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่ง (ยกเว้น ทต.บ้านปง และอบต.สบแม่ข่า)ชม 0023.29/44072021-11-04
แบบรายงานการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/44082021-11-04
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 4 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/44092021-11-04
ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 3 พ.ย. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/43832021-11-03
ด่วนที่สุด การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ 3 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/42842021-11-03
ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น **รับเอกสารที่จังหวัด**  3 พ.ย. 2564ทต.สันผักหวานชม 0023.29/43912021-11-03
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 3 พ.ย. 2564ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/43862021-11-03
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 3 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43872021-11-03
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น 3 พ.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/43882021-11-03
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย 3 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43892021-11-03
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  3 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6572021-11-03
|<<<.....34567891011.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7