ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประเมินเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สุงอายุ 3 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6582021-11-03
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 3 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6592021-11-03
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 3 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6602021-11-03
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ2565 3 พ.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/43962021-11-03
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6512021-11-01
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6522021-11-01
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ2564  1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6532021-11-01
แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6542021-11-01
ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของนักเรียนที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 12-18 ปี 1 พ.ย. 2564ทต.หางดง และทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/6552021-11-01
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ในการคัดกรองข้อมูลกลุ่มเปราะบาง  1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6492021-11-01
ด่วนที่ีสุด แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/6502021-11-01
ด่วนที่สุด การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43462021-11-01
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43472021-11-01
แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่( ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ ) 1 พ.ย. 2564อบต.ขุนคงและอบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/43482021-11-01
ด่วนที่สุด แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43492021-11-01
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43502021-11-01
ด่วนทีุ่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฯ งบเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่1 1 พ.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43512021-11-01
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. 29 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43172021-10-29
ด่วนที่สุด กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  29 ต.ค. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/43182021-10-29
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 29 ต.ค. 2564ทต.หางดงชม 0023.29/43192021-10-29
|<<<.....456789101112.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8